A A A

Początek

Płeć człowieka — czym jest, dlaczego powstała, jakie są konsekwencje jej istnienia? W słownikach znajdujemy określenie płci jako zespołu cech organizmu znamionujących i warunkujących jego zdolność do wytwarzania komórek rozrodczych męskich lub żeńskich. Rozmnażanie płciowe umożliwia powstanie całkowicie nowych pod względem genetycznym osobników i jest jednym z czynników ułatwiających ewolucję i lepsze przystosowanie się gatunków do otoczenia. Jednak konsekwencje istnienia płci sięgają u człowieka prawie wszystkich dziedzin życia, a płeć nie jest kategorią wyłącznie biologiczną, lecz również społeczną i kulturową. U człowieka płeć jest nierozerwalnie związana z całą jego osobowością. Wyraża się nie tylko zróżnicowaniem budowy narządów płciowych lub popędem płciowym. Seksualność człowieka nie ogranicza się do okresowego aktu płciowego, lecz jest jedną z form ujawniania się osobowości, a wyobrażenia i odczucia z nią związane sta-nowią integralną część jego świadomości. Warunki spo-łeczne, kulturowe i materialne determinują również i tę sferą osobowości człowieka. Współczesne badania seksuologiczne rozszerzyły naszą wiedzę o sprawach płci, wnosząc często odkrywcze dane o życiu płciowym człowieka, a ostatnio nawet dokładną analizę fizjologiczną aktu płciowego. Jest to jedna strona zagadnienia, łatwiejsza do naukowego określenia, ujęcia w tabele, wykresy i procenty. Akt płciowy jest jednak tylko ostatecznym stadium długiego procesu, który prowadzi od pierwszych seksualnych zainteresowań dziecka poprzez okres dojrzewania aż do ostatecznego potwierdzenia przez jednostką roli mężczyzny lub kobiety. Ogromna sfera przeżyć psychicznych towarzyszy fizycz-nemu połączeniu się kobiety i mężczyzny. Pierwsza miłość, oczarowanie, cały świat wyobrażeń będący u człowieka nadbudową płci odsłania przed nami nieskończone możliwości przeżyć, losów i szczęścia człowieka. Celem niniejszej książki jest zapoznanie z podstawowymi faktami dotyczącymi płci człowieka. W pierwszym rozdziale omówione zostanie rozmnażanie u zwierząt, gdyż fakty dotyczące tego zagadnienia są na ogół mało znane, a rzucają one ciekawe światło na problemy płci i rozmnażania. W rozdziale drugim omó-wiono narządy płciowe oraz gruczoły płciowe człowieka i produkowane przez nie hormony. Następnie zapoznamy się z determinacją i różnicowaniem płci w okresie płodowym, a potem z rozwojem płcio-wym człowieka. Przedstawiony zostanie zarówno rozwój fizyczny, jak i rozwój nastawienia psychoseksualnego oraz wybrane problemy seksuologiczne dotyczące osób o normalnym nastawieniu psychoseksualnym. Kolejne dwa rozdziały będą poświęcone nieprawidłowemu rozwojowi cielesnych cech płciowych. Celem książki jest spojrzenie na problemy płci zarówno z punktu widzenia biologicznego, etycznego, jak i spo-łecznego. Tylko bowiem rozpatrując płeć w wielu aspek-tach możemy wyrobić sobie umotywowany osobisty pogląd na problemy związane z życiem płciowym człowieka. Bez takiego ogólnego i obejmującego wiele aspektów spojrzenia wiele problemów płci będziemy skłonni wyolbrzymiać lub będą one dla nas niezrozumiałe.